Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Najczęściej zadawane pytania

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Podczas realizacji tego zadania nie są planowane przerwy w dostawach prądu. Pomimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Bydgoszcz Zachód, zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii (mieszkańców, przedsiębiorstw).

Czy prace związane z rozbudową stacji będą wykraczały poza jej teren?

Prace będą prowadzone na terenie stacji i poza nią. Wykonana zostanie dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 400 kV na odcinku od istniejącego słupa nr 8 linii 400 (220) kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec do stacji Bydgoszcz Zachód oraz traktu światłowodowego relacji SE Bydgoszcz Zachód – istniejący słup nr 8 linii 400 (220) kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec.

Czy rozbudowa stacji będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji mają charakter typowo budowlany. Jedyną uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu: koparki, wywrotki itp.

Czy stacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzi?

Stacja Bydgoszcz Zachód nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego urządzeń na stacji, zgodnie z normami, nie przekracza granic obiektu.

Czy stacja zagraża środowisku naturalnemu?

Infrastruktura stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Bydgoszcz Zachód nie wpływa na stan środowiska naturalnego, a jej stan techniczny jest regularnie weryfikowany, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz środowiskowymi.