Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
o rozdzielnię 400 kV

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt „Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Energii w dniu 28 grudnia 2018 r.
Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 71,4 mln zł.
Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 285,2 mln zł.

Cel

Celem projektu jest stworzenie warunków dla wyprowadzenia mocy z OZE poprzez umożliwienie podłączenia farm wiatrowych o łącznej mocy około 925 MW, a także poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Efekty

W ramach projektu budowana jest linia 400 kV Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina. Szacowana długość linii wyniesie około 82 km. Planowana trasa przebiega przez obszar 5 gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz 5 gmin województwa wielkopolskiego.

Ponadto rozbudowywana będzie stacja 220/110 kV Bydgoszcz Zachód, w ramach której przewiduje się wykonanie prac w zakresie wybudowania rozdzielni 400 kV oraz trwałe wyłączenie i likwidacja istniejącej rozdzielni 220 kV. Stacja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim.

Po uruchomieniu linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina możliwe będzie przekazanie do systemu elektroenergetycznego większych niż obecnie mocy ze stacji elektroenergetycznych Bydgoszcz Zachód oraz Piła Krzewina, które będą wykorzystywane do przesyłania energii elektrycznej z nowych farm morskich Baltica i Bałtyk Środkowy po ich wybudowaniu. Dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej to ok. 925 MW.